Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden ArtisArte.com

1. DE OVEREENKOMST

1.1 Deze overeenkomst
Deze overeenkomst vormt de juridische vastlegging van uw rechten en plichten en die van ArtisArte.com BV (hierna "ArtisArte", "wij" dan wel "ons" of "onze") met betrekking tot de diensten van ArtisArte.com die worden aangeboden via de website ArtisArte.com (gezamenlijk "ArtisArte diensten"). De aanmelding voor ArtisArte diensten is gratis. Door u aan te melden wordt u lid en stemt u in met de voorwaarden van deze overeenkomst, en u bevestigt deze overeenkomst iedere keer opnieuw, als u gebruik maakt van ArtisArte diensten. Wij raden u aan deze overeenkomst goed door te nemen. Wij wijzen u erop dat deze overeenkomst van tijd tot tijd kan worden aangepast conform de procedure in artikel 1.3 hieronder.

1.2 Gehele overeenkomst
Deze overeenkomst bestaat uit (a) ons privacy beleid, (b) de veilingregels, en (c) overige voorwaarden of regels als genoemd in artikel 2.2. Tezamen vormen deze onderdelen de gehele overeenkomst tussen ArtisArte en u betreffende de ArtisArte diensten en zij vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met u.

1.3 Wijziging van deze overeenkomst
ArtisArte behoudt zich het recht voor, de voorwaarden van deze overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen en de aangepaste versie op de ArtisArte.com site te plaatsen. Wanneer wij hiertoe overgaan, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op de home pagina. Aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen en andere activiteiten op of via de ArtisArte diensten en de relatie van het lid met ArtisArte vanaf vier weken na de datum van plaatsing op de site (of een latere datum zoals bij die plaatsing aangegeven). Als u de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van vier weken. U dient uw deelname aan veilingen en gebruik van de ArtisArte diensten dan te staken vanaf de datum van inwerkingtreding van de aangepaste versie. Veilingregels kunnen worden gewijzigd op kortere termijn, zoals beschreven in artikel 5.1.

1.4 Plaats van uitvoering en toepasselijk recht
ArtisArte.com is gevestigd in Nederland met vestigingsplaats te Den Haag en BTW nummer. Iedere veiling wordt geacht plaats te vinden in Nederland.
Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, kunnen op niet-exclusieve basis worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

2. AANMELDEN
2.1 Aanmelding
U verbindt zich ertoe bij uw aanmelding voor ArtisArte diensten uw naam, adres en andere gevraagde gegevens correct op te geven. Als u verkoper bent of als u een bod uitbrengt in een veiling waar het overzicht dit vereist, kan u worden gevraagd gegevens te verstrekken betreffende een creditcard of andere betaalkaart; in dat geval dient u zich er van te vergewissen dat (a) u volledig bevoegd bent tot gebruik van die kaart, zowel wanneer u de gegevens aan ArtisArte verstrekt als ten tijde van het gebruik ervan en (b) dat u voldoende krediet hebt om alle kosten te dekken die u maakt door uw gebruik van de ArtisArte diensten. Als door u opgegeven gegevens op enig moment onjuist blijken of dienen te worden geactualiseerd, dient u deze onverwijld te corrigeren in uw “mijn ArtisArte” omgeving. Het is een lid van ArtisArte daarnaast niet toegestaan schutting-, vloek-, haatdragende, tot haat aanzettende, discriminerende, lasterlijke, pornografische en/of obscene woorden of termen, of woorden of termen die als zodanig ervaren kunnen worden, als gebruikersnaam te kiezen. Tevens is het niet geoorloofd de naam van een internetsite, of enige verwijzing naar een internetsite, als gebruikersnaam op te geven dan wel te hanteren.

2.2 Overige voorwaarden
Om u te kunnen aanmelden voor ArtisArte diensten dient u (a) bevoegd te zijn om overeenkomsten aan te gaan betreffende de producten en diensten waarop u biedt of die u ter verkoop aanbiedt en (b) 18 jaar of ouder te zijn als u handelt als individu.

3. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
3.1 Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens, zoals contactgegevens en betalingsgegevens die door u zijn opgegeven, worden door ons verstrekt aan partijen bij bepaalde veilingen waaraan u deelneemt (zie veilingregels), uitsluitend om de beoogde veilingtransactie te kunnen faciliteren of te onderzoeken. ArtisArte kan cookies of andere technische maatregelen gebruiken om uw ervaring met ArtisArte diensten te personaliseren waarbij ook uw wachtwoord kan worden opgeslagen.

3.2 Privacybeleid
ArtisArte’s privacy beleid maakt onderdeel uit van deze overeenkomst en door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u tevens in met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zoals beschreven in ons privacy beleid. ArtisArte zal persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden of verstrekken aan derden, dan zoals vermeld in het privacy beleid. Tenzij u ArtisArte daarvoor toestemming hebt gegeven, hetzij bij uw aanmelding, hetzij op een ander moment. Wij behouden ons echter het recht voor om persoonsgegevens zonder uw toestemming bekend te maken indien wij daartoe worden verplicht op grond van de wet of in antwoord op een rechtsgeldig verzoek van een handhavings- of overheidsinstantie.

3.3 Geheimhouding door leden
Tenzij anders overeengekomen met ArtisArte, is het u niet toegestaan gebruik te maken van informatie over andere leden die toegankelijk is via de ArtisArte diensten of die aan u wordt verstrekt door ArtisArte of een ander lid, anders dan voor het aangaan van transacties via de ArtisArte diensten of voor zover anderszins uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze overeenkomst.

4. VEILINGREGELS
4.1 Veiling en Veilingregels
De ArtisArte diensten stellen u in staat deel te nemen aan diverse soorten veilingen. Beschrijvingen van de veilingen, de wijze van deelneming, en de regels die op de veilingen van toepassing zijn, zijn uitgezet in de veilingregels. U dient zich ervan te vergewissen - door de veilingregels goed te lezen - dat u begrijpt hoe de veilingen werken voordat u aan een veiling deelneemt. De veilingregels kunnen vanwege ontwikkelingen in onze dienstverlening van tijd tot tijd worden aangepast, zowel om veilingen toe te voegen of te verwijderen, of om de wijze waarop een specifieke veiling wordt gehouden, bij te stellen.

5. VERKOPEN OF BIEDEN IN EEN VEILING
5.1 Relevante informatie
De informatie die door verkopers in een veiling in beschrijvingen of anderszins, of door bieders wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te veilen of geveilde item. Als u in een overzicht een hyperlink naar een andere site plaatst, dient deze hyperlink relevant te zijn. ArtisArte behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie of hyperlinks te verwijderen of verwijdering daarvan te gelasten.

5.2 Bindend bod
Behalve voor zover aangegeven in artikel 5.3 en 5.4 zijn uitgebrachte biedingen in alle veilingen bindend. Dit betekent dat het uitbrengen van een bod in een veiling via uw ArtisArte account (door u of door een ander die uw account gebruikt) niet kan worden ingetrokken en dat u daardoor rechtsgeldig bent gebonden. Als uw bod succesvol is, komt automatisch een overeenkomst tot stand tussen u en de verkoper op het moment dat de veiling sluit.

5.3 Bindend karakter van omschrijvingen
In deze overeenkomst wordt de term omschrijving gebruikt als aanduiding van de beschrijving door de verkoper van de items die de verkoper ter veiling aanbiedt via de ArtisArte diensten, met inbegrip van op die veiling van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden. De plaatsing van een omschrijving van items ter veiling via uw ArtisArte account (door u of door een ander die uw account gebruikt) is bindend en kan niet meer worden ingetrokken, op het moment dat het eerste bod in de desbetreffende veiling is uitgebracht.

5.4 Eigendom van de verkoper
Door producten aan te bieden voor een veiling, maakt u kenbaar dat u rechtsgeldig eigenaar bent en/of bevoegd bent het eigendom over te dragen aan een ieder die een succesvol bod uitbrengt in die veiling.

5.5 Juistheid van overzichten
U dient items in een omschrijving voor opname in de ArtisArte diensten nauwkeurig te beschrijven en u bent aansprakelijk voor fouten of omissies in dergelijke beschrijving. Vermelding van merknamen of andere aanduidingen van herkomst of makerschap die u in een omschrijving opneemt dienen geheel juist te zijn en mogen andere leden niet kunnen misleiden.

5.6 Verboden
Als verkoper is het uw verantwoordelijkheid u ervan te vergewissen dat de verkoop van de items, de overzichten die u opgeeft en alle mededelingen (met inbegrip van het plaatsen van een gebruikersbeoordeling) die u doet in verband met een veiling (a) geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of rechtspersoon, (b) geen toepasselijke wetgeving schenden, met inbegrip van strafrecht, onrechtmatige daad en andere regelgeving en (c) niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist, onbetrouwbaar of misleidend zijn.

5.7 Verboden materiaal
In aanvulling op artikel 5.6, maar zonder daaraan af te doen, is het u zonder uitdrukkelijke toestemming van ArtisArte niet toegestaan te kopen of verkopen c.q. ter verkoop aan te bieden dan wel een bod uit te brengen op items op de - van tijd tot tijd aangepaste - lijst verboden materiaal (onderdeel van de veilingregels).

5.8 Manipulatief bieden
U dient zich te onthouden van manipulatief bieden. In het bijzonder geldt voor verkopers dat zij niet mogen bieden in hun eigen veiling, hetzij via hun eigen account hetzij via de account van een ander lid.

5.9 Voorwaarden verkoper
De verkoper bepaalt de contractuele voorwaarden die gelden tussen biedende leden en verkopers betreffende te veilen items, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Op de verkoper, en niet op ArtisArte, rust de verplichting om biedende leden op de hoogte te stellen van de voorwaarden, en de verkoper en het biedende lid dienen zichzelf op de hoogte te stellen van de toepasselijke wetgeving.

5.10 Intellectueel eigendom van ArtisArte
U erkent dat alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op en betreffende de ArtisArte diensten eigendom zijn van ArtisArte (of van een aan haar gelieerde partij). Behalve voor zover noodzakelijk om deel te nemen aan veilingen of andere handelingen te verrichten zoals voorzien in deze overeenkomst, is het u niet toegestaan deze eigendommen te gebruiken.

6. PRIJZEN EN BETALING
6.1 Valuta
Elke veiling wordt gehouden in de getoonde muntsoort, en alle verschuldigde bedragen dienen in die valuta te worden betaald. Voor uw gemak kan ArtisArte soms naar andere valuta omgerekende bedragen tonen, gebaseerd op de meest recente informatie die tot haar beschikking staat. Hoewel ArtisArte zich redelijkerwijs inspant voor de juistheid van de gehanteerde wisselkoersen, zullen de daadwerkelijke kosten in uw eigen valuta afhangen van de wisselkoersen die worden gehanteerd door uw bank of de instantie die uw creditcard of betaalkaart uitgeeft. ArtisArte is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen de daadwerkelijke kosten en het door ArtisArte opgegeven omgerekende bedrag.

6.2 Tarieven
De verkoper stemt in met betaling aan ArtisArte van de tarieven zoals vermeld in het tarievenoverzicht, waaronder in ieder geval: (a) een vergoeding voor iedere veiling waarvoor een winnend bod wordt verkregen. U bent ervan op de hoogte en stemt ermee in dat ArtisArte gerechtigd is het bedrag of de wijze van berekening van haar tarieven van tijd tot tijd bij te stellen, op voorwaarde dat het bedrag of de wijze van berekening duidelijk wordt vermeld op het moment dat het item ter veiling wordt aangeboden. Door het plaatsen van een kavel op ArtisArte verklaart u zich akkoord met deze tarieven.
- Nadat de veiling is gesloten, het winnende bod is uitgebracht of na een andere handeling die betaling uitlokt, zoals hier aangegeven in het tarievenoverzicht, zullen de kosten aan de verkoper en koper in rekening worden gebracht, waarbij wij gebruik maken van de gegevens over de koper en verkoper waarover wij beschikken. Wij behouden ons het recht voor om verschuldigde bedragen in rekening te brengen op wekelijkse of andere reguliere basis.
- Kosten voor de verkoper die voortvloeien uit een veilingtransactie, worden niet in rekening gebracht indien de verkoper een bevredigende wijze aantoont zowel (a) dat de verkoop van het te veilen item niet is doorgegaan en (b) dat het niet doorgaan van de verkoop niet te wijten is aan enig doen of nalaten of niet-nakomen van verplichtingen door de verkoper.
- Wij kunnen van tijd tot tijd nieuwe of aanvullende diensten toevoegen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd - ofwel door ons of door een door ons aangewezen derde partij - op de voorwaarden zoals die zullen worden aangeduid wanneer een dergelijke dienst wordt aangeboden.

6.3 Betaling
De koper zal verkoper het eindbod plus eventuele bijkomende kosten, die vooraf in de omschrijving zijn aangegeven door de verkoper, betalen. Na ontvangst van deze betaling, zal de verkoper overgaan tot levering van het aangekochte item aan koper.

6.4 Belasting
De prijzen van alle producten en tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.5 Betalingsvoorwaarden
De betalingstermijn is zeven dagen. ArtisArte behoudt zich het recht voor uw account op non-actief te stellen, indien de rekeningen niet op tijd worden betaald. ArtisArte zal administratiekosten en incassokosten voor te laat betalen bij u in rekening brengen. Deze kosten zijn in eerste aanleg 15% van het factuurbedrag en kunnen oplopen tot een bedrag van 250,- euro per factuur.

7. DE ROL VAN ArtisArte
7.1. De rol van ArtisArte
ArtisArte heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor gedragingen van de verkoper, of items die ter verkoop of levering worden aangeboden door de verkoper, of dit nu een natuurlijke persoon is of een rechtspersoon. ArtisArte heeft geen zeggenschap over of verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van items die worden geveild, de getrouwheid of juistheid van de omschrijvingen, of de verkoper de items kan en zal leveren, dan wel of de biedende leden voor die items kunnen en zullen betalen.

ArtisArte doet geen onderzoek naar de producten en diensten die ter veiling worden aangeboden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de toepasselijke omschrijving, is ArtisArte geen partij bij de veilingen en zorgt zij uitsluitend voor de technische middelen en het platform dat deze veilingen mogelijk maakt. ArtisArte voert geen controle uit en is niet in staat om controle uit te voeren over de voltooiing of de rechtsgeldigheid van veilingtransacties. Hoewel het leden niet is toegestaan, is het mogelijk dat een lid informatie verstrekt of zich anderszins gedraagt op onzorgvuldige en illegale wijze of in overtreding van de verplichtingen van het lid op grond van deze overeenkomst. Daarom dient u bij het aangaan van een veilingtransactie dezelfde voorzichtigheid te betrachten - of u nu verkoper of koper bent - als u zou doen wanneer u een vergelijkbare transactie offline zou aangaan.

7.2 Werking van veilingen
ArtisArte behoudt zich het recht voor om veilingen voortijdig te sluiten of te verlengen, overzichten te annuleren of in te trekken of in hun geheel te beëindigen, mochten er dringende redenen van juridische of technische aard zijn om dat te doen (waaronder door ArtisArte of een verkoper ondervonden technische problemen of problemen met internet). Indien mogelijk zullen wij u van tevoren in kennis stellen van zulke door ArtisArte te nemen maatregelen. ArtisArte zal zich er redelijkerwijs voor inspannen om biedingen die zijn geplaatst te verwerken, maar garandeert niet dat ieder bod zal worden ingediend. Het kan voorkomen dat deze website, of andere websites waarop de ArtisArte diensten worden aangeboden, tijdelijk niet beschikbaar zijn, al dan niet voorzien. Wij zijn contractueel (of anderszins) niet verplicht of gebonden om veilingen aan te bieden, op deze of een andere website.

7.3 Intrekken van veilingen
Elk lid erkent dat wij gerechtigd zijn een veiling in te trekken die - op grond van informatie van derden of andere leden - in strijd lijkt met deze overeenkomst (met inbegrip van artikel 5.7, 5.8, 7.4 en 7.5). In een dergelijk geval zullen wij zowel de verkoper en, waar voor ons redelijkerwijs mogelijk, de biedende leden van het intrekken van de veiling op de hoogte brengen.

7.4 Misbruik van ArtisArte diensten
Misbruik van de website van ArtisArte dat door ArtisArte bemerkt wordt, kan resulteren in een waarschuwing en/of uitsluiting van de diensten van ArtisArte. Wij behouden ons het recht voor tot opschorting of beëindiging van accounts van leden die tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst of waarvan bij ons de indruk bestaat dat dit het geval is. Het is een ieder die een dergelijke opgeschorte of beëindigde account houdt niet toegestaan zich opnieuw in te schrijven voor ArtisArte diensten zonder voorafgaande toestemming van ons.

7.5 Controle van overzichten
ArtisArte heeft het recht, zonder daartoe verplicht te zijn, van tijd tot tijd na te gaan of in omschrijvingen beschreven items naar vermoeden zijn gestolen of anderszins illegaal worden aangeboden, door vergelijking met databestanden van ArtisArteen of andere derde partijen, handhavinginstanties of historische gegevens waarover ArtisArte beschikt.

7.6 In strijd met de regels
Wij bieden een e-mail faciliteit waarmee veilingen worden gemeld die inbreuk lijken te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere van toepassing zijnde wetgeving. Deze e-mail faciliteit treft u onder de button: “tegen de regels" op iedere veilingpagina. Wij raden onze leden aan van deze dienst gebruik te maken indien er twijfel is over het aangeboden item of indien de verkoper in strijd met de regels handelt.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN ArtisArte
8.1 Aansprakelijkheid
Voor zover toegelaten op grond van de wet, bevrijdt u ArtisArte en haar onderaannemers, agenten en werknemers hierbij van aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met Veilingen, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, schade en aanspraken uit overzichten, biedingen, mislukte of voltooide transacties, of ter veiling aangeboden of daadwerkelijk verkochte producten of diensten.

8.2 Overmacht
ArtisArte is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst wegens redenen die redelijkerwijs buiten haar macht liggen.

8.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens u of jegens enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt, al dan niet voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze overeenkomst.

8.4 Niet uitgesloten aansprakelijkheid
De beperking van aansprakelijkheid van ArtisArte geldt niet voor aansprakelijkheid voor letselschade of voor schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van ArtisArte of een derde waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet kan uitsluiten, noch voor andere aansprakelijkheid die op grond van de wet niet